sebezkušenostní výcvik

SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK: Sexuální poradce pro specifické cílové skupiny lidí s postižením je unikátním vzdělávacím modulem v České republice, který svým účastníkům nabízí 250 hodin intenzivní přípravy na výkon profese Sexuálního poradce, tedy plně kompetentního odborníka pro práci se sexualitou a vztahy lidí s postižením.

Výcvik vychází ze zkušeností z obdobně zaměřených výcviků vedených odborníky z Holandska a z mnohaleté praxe našich kolegů zde v České republice.  Náš lektorský tým je pečlivě sestaven a veden předním odborníkem na oblast sexuality a vztahů lidí s postižením Petrem Eisnerem. Scénář stavíme tak, aby vyhovoval aktuální situaci lidí s postižením i legislativě v České republice.

Výcvik obsahuje velké množství sebezkušenostních cvičení, proto jej aktuálně s předstihem ověřujeme v „nultém“ ročníku s užším týmem odborníků. Tento proces vnímáme jako nezbytný pro zkvalitnění jednotlivých výcvikových bloků. Účastníkům prvního ročníku tak nabízíme prakticky ověřený modul vzdělávání. 

Nultý ročník výcviku : H:o)nza Vojtko, Petr Eisner, Pavla Dobešová, Lenka Bigmore, Petra Konečná, Klára Šedá

Jednotlivé bloky průběžně procházejí akreditací u MPSV ČR. Část hodinové dotace, která je zaměřená například na supervizní práci s účastníky, není předmětem akreditace. Po úspěšném absolvování výcviku a splnění všech úkolů a kritérií, bude absolventům vystaven certifikát Sexuálního poradce pro specifické cílové skupiny lidí s postižením vydaný organizací NEBUĎ NA NULE, z. s. – unií sexuálních důvěrníků České republiky. Osvědčení akreditovaná u MPSV ČR budou účastníkům při splnění podmínek předávána průběžně, vždy po úspěšném absolvování výcvikového bloku.

Celkový rozsah výcviku:
250 hodin v průběhu 2 let
Minimum akreditovaného vzdělávání u MPSV ČR:
160 hodin
Frekvence termínů:
4x 5 po sobě jdoucích dní přibližně jednou za půl roku
1x 3 po sobě jdoucí dny (závěrečný workshop)
supervize v průběhu trvání celého výcviku
Cena:
46 500 Kč 

Lektorský tým výcviku

Petr Eisner, DiS.
Mgr. Hana Šimáčková
Mgr. H:o)nza Vojtko
Mgr. Bc. Jana Bernoldová, Ph.D.
PhDr. Martina Venglářová
Mgr. Alena Nosková

Nultý ročník výcviku : H:o)nza Vojtko, Petr Eisner, Klára Šedá, Pavla Dobešová, Lenka Bigmore, Hana Šimáčková, Petra Konečná

Hlavní cíle výcviku

 • Tvorba a podpora kompetencí pracovníků sociálních služeb a školství pro poskytování sexuální výchovy, osvěty, intervence a poradenství lidem s postižením v oblasti sexuality a vztahů v rámci legislativního rámce ČR na základě vlastního sebepojetí a sebepoznání v oblasti sexuálních a vztahových potřeb, jejich legitimního prožívání, určení vlastních hranic a limitů pro tuto oblast.
 • Definice a ukotvení profese Sexuálního poradce pro specifické cílové skupiny lidí s postižením, tvorba přenosných kompetencí v rámci různých zaměstnání a oblastí práce s lidmi s postižením.
 • Tvorba sítě kompetentních a samostatných odborníků v rámci ČR.

Hrubý obsah výcviku

 • Mapování a vyhodnocení osobnostních předpokladů účastníků pro výkon práce Sexuálního poradce.
 • Vytvoření sebezkušenostních poznatků v oblasti prožívání vlastní sexuality, historie, sebepojetí a sebepřijetí vlastní identity a legitimního prožívání těchto potřeb v rámci sociálních a zákonných norem a osobních limitů.
 • Vytvoření sebezkušenostních poznatků ve vztahu k prožitkům klienta (člověka s postižením) v rámci jeho možností, prostředí a historie.
 • Představení přístupů a technik práce se sexualitou v napojení na různé cílové skupiny lidí s postižením (mentální, fyzické, kombinované, autismus, comorbidity, …) ale také na jejich rodiče a další blízké osoby.
 • Tvorba praktických zkušeností prostřednictvím nácviků práce s postupy, technikami, pomůckami atp. na zakázkách klientů.
 • Supervizní, mentorská podpora účastníků, práce na konkrétních kazuistikách a protokolech sexuality z jejich praxe.
 • Zajištění zpětné vazby a vyhodnocení práce účastníků vzhledem k cílům výcviku a jejich praxi.

Komu je výcvik určen

Výcvik je vystavěn především pro pracovníky v sociálních službách a školství, kteří se ve své práci setkávají s tématem sexuality a vztahů svých klientů/žáků, o téma se aktivně zajímají a mají potřebu se dále intenzivně vzdělávat a pracovat na sobě i na své pracovní pozici. Výcvik je určen těm, kteří chtějí dále působit v zařízeních na pozicích Sexuálních důvěrníků nebo samostatně provozovat profesi Sexuálního poradce pro specifické cílové skupiny lidí s postižením.

Základní kritéria pro podání žádosti o přijetí do výcviku

Věk:
Dosažení věku 30 let při nástupu do výcviku.
Minimální vzdělání:
Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách podle
§ 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Minimální praxe:
5 let v sociálních službách nebo školství v práci s lidmi s postižením. Lze započíst i dobrovolnickou činnost a péči o člověka s postižením v rodině.

Průběh výběrového řízení účastníků výcviku

 • V případě splnění základních kritérií je nutné zaslat přihlášku s požadovanými přílohami do termínu stanoveného aktuální výzvou na email vycvik@nebudnanule.cz.

  Přihláška musí obsahovat:
  – vyplněný formulář přihláška,
  – profesní životopis,
  – scan dokumentu dokládajícího nejvyšší dosažené vzdělání,
  – osvědčení z dalších relevantních kurzů,
  – potvrzení o absolvování požadované praxe s lidmi s postižením, kontakt na osobu, která poskytne reference,
  – motivační dopis o rozsahu 1-3 normostrany.
 • Užší výběr nejvíce vyhovujících uchazečů na základě motivačních dopisů, praxe a předpokladů pro práci Sexuálního poradce.
 • Absolvování psychodiagnostického testu (hradí si uchazeč sám).
 • Osobní pohovor se členy lektorského týmu na základě výsledků psychodiagnostiky a materiálů zaslaných s přihláškou.
 • Vyhodnocení pohovorů a finální výběr účastníků aktuálního ročníku výcviku.
 • Oznámení výsledků.

Aktuální výzva: 1. ročník výcviku

Start:
podzim 2021

Konec:
léto 2023

Psychodiagnostický test
únor/březen 2021

Osobní pohovory
duben 2021

Oznámení výsledků
duben/květen 2021

Své dotazy směřujte na vycvik@nebudnanule.cz